Tetum | English

Kuinta, 01 Dezembro 2016 06:00

Segunda Parte: Deklarasaun Nasaun husi Membros governu ka reprezentantes nasaun ida-idak hato’o iha Sesaun Nivel Alto, Konferensia das Partes/COP 22 iha Marraquesh, Morocco.

Hakerek na'in  Nelson Madeira
Avalia
(0 votos)
Salaun Plenaria Marraquesh Salaun Plenaria Marraquesh

Konferensia das Partes/COP 22 iha Marraquesh, Marocco, sei hala’o to’o iha dia 18 Novembru 2016.
Aberturasaun ba Konferensia das Partes servi hanesan encontro husi nasaun partisipantes ba Akordu Paris no Sesaun nivel alto nebe loke ofisialmente iha Loron Tersa, 15 Nov 2016.


Chefe estado no governu hetan konvite husi Majestade Mohammed VI Renho Marocco hodi atende eventu refere. Deklarasaun nasaun ida-idak nian sei hato’o husi chefe estado ka chefe governu, ministros no nivel alto sira seluk husi delegasaun nasaun ida-idak hato’o iha salaun plenaria Marraquesh. Iha sesaun nivel alto ne’e, kada reprezentante nasaun nian sei hato’o deklarasaun nasaun dala ida deit durante sesaun refere husi 15-17 Novembru 2016.

 

Iha diskursu ba dauluk Sekretariu Jeral ONU Sr. Ban Ki-Moom hato’o katak, COP 22 ida ne’e hanesan inisiu foun ida ba koperasaun global kona ba alterasaun klimatika. Akordu Paris hanesan akordu internasional ho kompleksidade nebe maka alkansa ona. Akordu Paris tama iha forsa tuir ita hotu nia esperansa ba iha futuro.

Nasaun iha mundo ne’e, fo suportasaun maksimu hodi realiza akordu iha Paris tamba sira nia esforsu ho interese nasional nebe diak tebes hodi reforsa interese komum. Agora dadauk ita bele tradus ita nia palavra tama iha politika efektivu no asoens. Ida ne’e, krusial tebes hodi proteje ita nia planeta, salva ka proteje ba vulnerabilidade klimatika no kondis ba prosperiedade komum. Desenvolvimento Menus Emisoens no resilensia klimatika sei alkansa ba iha objectivu Desenvolvimento Sustentavel. Nasoens Unidas sei fo tulun ba nasaun hotu hodi implementa ba Akordu Paris. Asaun nebe lais ita halo, ita sei hetan buat barak.

Iha diskursu Sekretaria Ezekutivu Konvensaun UNFCCC, Sra. Patricia Spinosa, Hato’o katak, Historia iha loron ida ne’e, ita marka ona iha Primeria Konferensia das Partes ba Akordu Paris/COP 21. Ida ne’e sei la iha posibilidade wainhira laiha dedikasaun nebe hatudu ona husi ita boot sira maka agora dadauk iha Marraquesh, no hau agradese tebes ba esforsus hirak ne’e. Ita sei selebra, maibe ita sei refleta mos oinsa atu agora aselera ba asaun klimatika. Iha perspektiva oi-oin husi ita nia servisu iha necesidade nebe presija tebes hodi halo asaun klimatika hanesan pedra fundamental husi transformasaun ba realidade iha desenvolvimento sustentavel. Ida ne’e, tenki orienta ita hanesan ita estabelese menus emisoens no resilensia ba mundo tomak.

Ita tenki hatur didiak balansu entre necesidade husi sosiedade no saida maka presija ba mundo nia saudavel. No buka tuir ba harmonizasaun entre preokupasaun 2 ne’e,ita sei proteje ba planeta mundo no ita hotu sei hola parte no depende ba balansu nebe iha. Ida ne’e, sei promove properiedade no moris diak ba ema hotu iha mundo, espesialmente ba nasaun vulneravel sira.
Iha oportunidade ida ne’e mos Renho Marocco, liu husi Majestade Mohammed VI hato’o nia diskursu iha sesaun nivel alto husi Konferensia COP 22.

Iha diskursu Sesaun Nivel Alto 15/11 iha Salaun Plenaria Marraquesh, Renho Marocco Liurai Mohammed VI,
Faktus hatudu katak, Cidade Marraquesh iha momentu ida ne’e, sai hanesan uma nain ba Konferensia/COP 22, hanesan evidensia husi eventu importante ne’e, ami hakarak junta mos kestoens nebe asosiadu ho ambiente no klima, hanesan parte prioridades husi Reino Marocco.

Nasaun ami nian hanesan mos nasaun iha mundo maka hola parte ba dauluk hodi hasa’e sensibilizasaun global kona ba alterasaun klimatika. Ami nia kontribuisaun ba dauluk ami hato’o ona iha Konferensia Nivel Alto iha Rio de Janeiro 1992. Agora, Konferensia Marraquesh hanesan momentu nebe fundamentu tebes hodi determina ba prosesu implementasaun iha historia Akordu Paris.

Iha tinan 15 kotuk liu ba sai testamunha emerjensia ba diskursu boot ida kona ba kestoens alterasaun klimatika, inklui numero nebe aumenta husi ajensias naun governo hodi defende ambiente. Importante liu, ho periodu nebe marka ona ho konsensia hamutuk hodi proteje no konserva ba ambiente.

Hau hakarak atu fo hanoin, durante mandatu nebe ami hetan, Marocco sei  oferese nia esforsus tomak no aloka rekursus finansiamentu nebe iha durante iha periodu badak ida ne’e hodi resolve difikuldade ne’e, ho misaun nebe diak/nobre.
Realmente, Akordu Paris laos hanesan ikus ona, aktualmente resultadu husi Konferensia Marraquesh sei sai hanesan izame faktus hodi sai hanesan sasukat nebe efisiensia husi komitmentu nasaun partisipantes, hanesan mos kredibilidade nebe maka sira deklara hamutuk ona.

Tempo to’o ona atu hadia situasaun nebe iha. Ita la iha alternativu maibe atu servisu hodi hadia ba tempo nebe liu ona, liu husi kontinuasaun husi servisu hamutuk nebe iha ona, mobilizasaun konjunta no harmonizasaun nebe positivu, ne’e duni ba jerasaun foun tuir mai sei bele aproveita no moris ho situasaun saudavel.
Hau mos hakarak taka hau nia liafuan dala ida tan, bem-vindu mai iha Marraquesh. Maromak haraik benca hodi iha konferensia importante ne’e bele iha susesu, ba benefisiu ba ita hotu.

Deklarasaun Nasaun husi nasaun ida-idak iha Sesaun Nivel Alto

Deklarasaun nasional nasaun ida-idak ba sesaun nivel alto hato’o durante loron 3 husi dia 15–17 Novembru 2016 iha sesaun konjunta maka hanesan: Sesaun nivel alto husi COP, Konferensia das Partes servi hanesan encontro ba Protokolu Kyoto/CMP no Konferensia das Partes servi hanesan encontro ba Akordu Paris/CMA.
Horas no numeru husi nasaun nebe atu hato’o iha sesaun nivel alto ne’e sei limita hodi hato’o iha 3 minutos nia laran.

Deklarasaun Nasaun TL nian hato’o husi SE. Ministro do Comércio Indústria e Ambiente/MCIA,
Sr. Constancio da Conceição Pinto.

Iha Loron ba dala 2 (16/11), Ministro Constancio da Conceição Pinto, hato’o Deklarasaun Nasaun TL nian iha sesaun nivel alto iha plenaria Marraquesh iha horas 17.16 Oras Maracco.

DEKLARASAUN NASAUN GOVERNO TIMOR-LESTE BA DISKURSU IHA SESAUN NIVEL ALTO COP 22 no
MOP 12 iha Marraquesh, Marocco

Sr. Presidente, Excelensia chefe de estado no chefe do governu.
Distintu delegados, senhoras e senhoras,

Hanesan honra boot ida mai hau reprezenta povu no Governu Timor-Leste iha Konferensia das Partes/COP 22 no Sesaun 12 husi Encontro das Partes ba Protokolu Kyoto. Espresa mos hau nia agradesimentu ba Povu no Governu Marocco ho nia hospitalidade hodi organiza eventu internasional importante ida ne’e, ho cidade Marocco nebe furak tebes. Iha oportunidade ida ne’e mos, atu kongratula no hato’o bem-vindu ba Sekretaria Ezekutivu Konvensaun UNFCCC foun, Sra. Patricia Espinosa. Agradese ba ita boot nia lideransa hodi hala’o organiza eventu nivel alto ida ne’e.

Sr. Presidente,
Timor-Leste, nasaun ilha kikoan ida no aktualmente transforma a’an signifikante husi konflitu ba iha kresimentu ekonomia iha rai laran. Hanesan Nasaun Menus Desenvolvimento fasil hodi hetan impaktu husi dezastre naturias, no implikasaun husi alterasaun klimatika fo implikasaun makas tebes ba kresimentu no desenvolvimento nasaun nian. Hanesan mos kauza klimatika ba obstaklos desenvolvimento hodi aumenta evidensia iha nasaun seluk iha mundo, partikularmente ba Nasaun kategoria Desenvolvimento Nasaun Ilha Kikoan/SIDS no Nasaun Menus Desenvolvimento/LDCs.

Sr. Presidente,
Iha Paris tinan kotuk liu ba, ita adopta ona Akordu Paris ho objectivu atu melhora koperasaun internasional hodi atende ba impaktus husi alterasaun klimatika, Agora, iha Marraquesh, ida ne’e hanesan tempo ida ba ita hodi konsentra ba implementasaun ba Akordu Paris – hodi formula papel no presija tebes matadalan no espesifiku meios klaramente husi implementasaun hodi konsentra ba mobilizasaun husi fundo klimatika, transfere teknolojia no hasa’e kapasidade hodi melhora asoens ba adaptasaun no mitigasaun hodi aumenta resilensia hanesan mos atinje objektivu prinsipal husi desenvolvimento sustentavel.
Ho konsiderasaun ida ne’e, Ami desejo ba nasaun desenvolvidos sira hodi lidera a’an atu redus sira nia proprio gases estufa no atu fasilita suporta financiamentu ba nasaun em desenvolvimento basea ba prinsipiu no mandatu husi konvensaun hanesan haktuir ona iha Akordu Paris. Ami espresa mos preokupasaun porfunda kona ba estatus aktual ba disponibilidade husi Fundos Nasaun Menus Desenvolvimento/LDCF, nebe maka presija kontribui financiamentu husi nasaun desenvolvidos sira.

Sr. Presidente,
Governu Timor-Leste aktualmente hola parte ba variedade aktividades ba adaptasaun basea ba Projektu Implementasaun Planu Asaun Nasional ba Adaptasaun/NAPA nebe maka kobre seitores desenvolvimento xave, inkluindu Seguransa Aihan no Agrikultura, Fornesimentu be’e mos, Saúde no Infraestrutura. Em termos asaun mitigasaun, ami identifika no desenvolve ona various rekursus enerjia renovavel maka hanesan: Enerjia Anin, Enerjia solar, Enerjia elektrisidade husi be’e no biomassa iha ami nia nasaun. Aktualmente, 11% husi uma kain iha area rural asesu ona ba teknolojia enerjia renovavel nebe maka sei aumenta signifikante tebes iha Tinan 2030.

Sr. Presidente,
Ami rekonhese katak Konferensia das Partes/COP 22 ne’e, iha mandatu ona hodi halo revizaun ba Mekanismu Internasional Varsóvia ba Lakon no Estragus. Ne’e duni,ami apresia tebes ba servisu husi Komisaun Ezekutivu ba Mekanismu Internasional Varsóvia durante implementasaun husi planu servisu durante tinan 2. Mesmo nune’e, asaoens no suportasaun hodi adere ba assuntos lakon no estragus hanesan parte ida deit husi dezafiu nebe maka iha. Ho rajaun ida ne’e, ami desejo ba nasaun desenvolvidos sira hodi fasilita fundos finansiamentu, teknolojia no hasa’e kapasidade hodi suporta ba assuntos lakon no estragus iha nasaun em desenvolvimento no nasaun ki’ik no kiak sira.

Sr. Presidente,
Ikus liu, ami rekonhese mos katak Timor-Leste hanesan nasaun ida iha mundo maka seidauk formaliza hodi submete Intensaun Nasaun nian hodi Determina maneira saida maka atu Kontribui hodi Hamenus Emisoens/INDCs ba Sekretariadu UNFCCC.

Obrigado


 

Le'e dala 2110 Modifika ikus iha Segunda, 05 Dezembro 2016 02:19

Husik komentariu ida :)

Tenke ense liña ne'ebé ho sinal (*).

« Janeiro 2021 »
Seg. Ter Qua Qui Sex Sáb. Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31