Tetum | English

                           fonte: google.com

 

Ohin loron iha mundo tomak preokupa ho problema Akesimento global (Global Warming),  preokupasaun ida ne’e, sai realidade duni nebe maka implika ba akontesementu alterasaun klimatika no afeita ona ba ema hotu iha mundo tomak inklui TL.

Konferensia das Partes/COP 22 iha Marraquesh, Marocco, sei hala’o to’o iha dia 18 Novembru 2016.
Aberturasaun ba Konferensia das Partes servi hanesan encontro husi nasaun partisipantes ba Akordu Paris no Sesaun nivel alto nebe loke ofisialmente iha Loron Tersa, 15 Nov 2016.

“Ida husi nasaun 10 ne’ebe iha risku liu ba dizastre…Temperatura media konsistentemente aumenta too iha grau kuaze 0.0160C kada tinan; Tasi sae to’o iha média grau 6-9mm kada tinan, no iha tinan 100 mai, nivel tasi sae bele too 76cm; Asidifikasaun oseanio pasifiko aumenta iha Timor-Leste nia bee; Seitor agrikultura kontribui 65% ba total emisaun gas estufas nasional; Komunidade vulneravel iha mekanismo jestaun no kapasidade adaptivu limitadu; El Niño estraga disponibilidade bee no fo impaktu ba bee, seguransa alimentar no saude.”

« Setembro 2021 »
Seg. Ter Qua Qui Sex Sáb. Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30