Tetum | English

Kuinta, 30 Março 2017 01:19

Oinsa Bele Hadomi no Iha Interese Ba Ambiente Hahu Hosi Kikoan Sira Ho Idade Minoria ou Infantil

Hakerek na'in  Nelson Madeira
Avalia
(2 votos)
                           fonte: google.com

 

Ohin loron iha mundo tomak preokupa ho problema Akesimento global (Global Warming),  preokupasaun ida ne’e, sai realidade duni nebe maka implika ba akontesementu alterasaun klimatika no afeita ona ba ema hotu iha mundo tomak inklui TL.


Realidade nebe iha hatudu katak necessario tebes iha mundo tomak inklui TL kona ba ambiente nebe saudavel, importante no presiza atu alkansa hodi ema hotu-hotu bele moris ho hakmatek iha kondisaun ambiente nebe habelun ba ema hotu.

Globalmente, edukasaun iha pozisaun nebe interesante no signifikante iha prosesu atu forma kulturamente nomos praktika/atitude humanu, buat hirak ne’e, hanesan sentru entre elementus nebe forma kultura no atitude humanu nian iha moris lor-loron”.

Iha pontus importante balun hodi atinje kualidade no koñesementu ba estudantes maka “Tenki iha balansu ho pro aktivu papel edukasaun iha ambitu uma laran ka iha familia ida-idak”. Iha estudo oin-oin hatudu katak, papel inan aman ho familia iha uma laran fo influensa signifikante ba prestasaun aprendizazen kikoan sira/estudantes.

Realidade iha era globalizasaun fo ona implikasaun ba mudansa kostume moris ema nian/life style iha ambitu uma laran. Globalizasaun ho nia influensa bo’ot ba moris lor-loron, konsuntivu, materialista nomos hedonismu/vida moris hodi goja tuir nia gostu, dalaruma fo impaktus negativu ba iha uma laran, por ex: komunikasaun entre inan ho aman no ho oan sira komesa menus, inan aman preokupa ho nia aktividades iha liur, buat hirak ne’e, afeita direita nomos indireita ba kikoan sira tamba domin ba sira menus no dalaruma kikoan sira uja sira nia tempo ho sira nia sentidu naturalmente no agresivu tuir sira nia hakarak.

Iha era globalizasaun agora ne’e, iha nasaun desenvolvidos nomos nasaun em desenvolvimentu balun nebe maka kikoan sira tama iha banku eskola ho idade 2 anos, situasaun ne’e, akontese tamba inan aman (inan sira) maka preokupa ho aktividades servisu. Idade minoria (2-5 anos) hanesan faze edukasaun ka aprendizazen maka hala’o husi ita ema liu-liu husi kikoan sira. Iha faze ida ne’e, reprezenta periodu nebe konsentra liu ba psikomotor kikoan sira nomos hodi forma kikoan sira nia komportamentu, atitude iha sira nia moris.

Normalmente, idade nebe diak hodi kikoan sira hodi hahu eskola iha pre-premaria/TK maka hahu ho idade 4-5 anos, atraves ho partisipasaun inan aman no familia iha uma laran hodi melhora progresu kikaon sira iha uma.

Oinsa bele hadomi no iha interese ba ambiente hahu husi kikoan sira  ho idade minoria/infantil

fonte: google.com

Meios ida atu forma atitude estudantes sira maka fo edukasaun hosi idade minoria/infantil kona ba koñesementu ka siencia meio ambiente liu hosi edukasaun formal nomos non formal.

Iha perguntas ida nebe dala barak iha ita nia hanoin ka iha ita nia laran, Bainhira maka edukasaun ambiental ne’e tenki ita hanorin ka esklarese? Logikamente iha razaun fundamental 2, hanusa maka edukasaun ambiental tenki ita fo konhese ka hanorin ba estudantes no kikoan sira (hahu ho idade minoria/infantil, 4-5 anos): 1. Estudantes ka Kikoan sira tenki desenvolve sentimentu hadomi ambiente antes kedas/idade minoria, ho sentimentu ne’e kikoan sira kuda ona sentidu hadomi ambiente iha sira nia laran, exemplo  kikoan ida maka: hanorin kikoan sira soe foer iha lixu fatin no impaktu hosi soe lixu arbiru no hanorin sira labele estraga aihoris, 2. Interasaun ho ambiente sai ona hanesan pontus importante husi moris loron-loron, kikoan sira nebe ho saude diak no interasaun bele sai mos motivasaun abilidade estuda ho kualidade moris ba futuro.

“Meios hodi alkansa atu kikoan sira bele hadomi no iha interese ba ambiente”
Presiza tau iha konsiderasaun katak, Estragus ba ambiente nebe akontese tamba deit falta de atensaun hosi ita ema ba ambiente ne’e rasik, alein de fatór natureza. Oinsa atu desenvolve konsensia ba konservasaun ambiente nomos oinsa atu hakbi’it fali sentido kulturamente ba estudantes nomos ba ema hotu. Ida ne’e, sai hanesan trabalhu de kaza ida ba ita hotu oinsa atu buka nia solusaun.

Atu resulta ba koñesementu ambiente ba estudante hosi nivel infantil ba jestaun ambiente, la’os iha tempo badak nia laran. Investimentu iha area meio ambiente presiza tempo no konsensia hosi entidades hotu (governu liu husi Ministerio Edukasaun, Ministerio Comércio, Indústria e Ambiente/MCIA liu-liu diresoens ambiental, ministerios relevantes, Institusoens, parseiros ka ajensias relevantes, liu husi media TV, Radio nomos jornal, papel inan aman nomos ho materia edukasaun formal no non formal) tenki mos iha esforsus hodi forma konsiensia no revitalizasaun estudantes no autor edukasaun/profesores iha area ambiente. Aspetu hirak ne’e, sai hanesan sasukat estratejia no politika ida hodi garante kualidade edukasaun no komprensaun ambiente ba estudantes.

Atu alkansa objectivu hirak ne’e :
Presiza sensibilizasaun ba estudantes hotu, Presiza iha koñesementu diak ba profesores sira kona ba materia ambiente; Presiza iha materia ambiente iha kurikulu nasional hodi hasa’e estudantes nia sentido atu buka hatene no hadomi ba ambiente; Presiza iha praktika husi uma laran; no buat seluk nebe maka presija hodi kuda iha sira nia sentimentu hahu husi antes kedas.

Realidade nebe iha hatudu katak, iha institusoens eskolar iha TL iha ona materia balun nebe maka produs husi governu nomos husi NGO sira hodi atinje ba objectivu ne’e (kuda sentidu hodi hadomi ambiente husi idade minoria), maibe presiza liu hodi forma kultura nomos praktikamente hodi kikoan sira bele hadomi no iha interese ba ambiente.

Ita bele hateten katak, meio ambiente hanesan instrumentu ida hodi garante vida moris ita ema. Husi ambiente, ita ema bele hetan necesidade ba moris lor-loron nian hodi sustenta vida moris. Maibe ho situasaun globalizasaun, necesididade ita ema ho kapasidade ambiente liu-liu natureza hodi produs no oferese rekursus naturais la iha balansu. Necesidade ema nian husi tinan ba tinan komesa aumenta, maibe rekursus naturiais komesa menus ba dadauk.

Kompetisaun hodi uza rekursus naturais dalaruma la fo vantajem hodi uja rekursus ho sustentavel.
Oinsa atu hetan ambiente ekologika no ekonomia nebe sustentabel hodi atinje desenvolvimento ekonomia no ambiente nebe saudavel, nomos komunidade sira ho saude diak. Desenvolvimento nasaun nebe harmonia no ekologikal hodi garante desenvolvimento ekonomia tenki “Iha balansu entre ujo rekursus nebe iha ho maneira protesaun no konservasaun ba ambiente hodi garante nia sustentabilidade ba to’o iha jerasaun tuir mai”.

Iha Konstitusaun RDTL, Artigu 61 regula katak “Ema hotu-hotu iha direito hodi moris iha  saudavel no ekolojikal ho ambiente nebe ekilibre nomos Planu Estratejia Desenvolvimento ba seitor AMBIENTE hatudu katak populasaun TL iha relasaun nebe forte tebes ho natureza, ambiente nomos ba gerasaun foun sira katak iha konsiensia no sentidu ba ambiente hanesan moris nebe esensial tebes”.

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) liu hosi diresoens tekniku ambiental iha papel importante tebes hodi proteje no konserva ambiente, ho programa oin-oin nebe estabelese durante ne’e : Programa Sensibilizasaun nasional inklui Programa sensibilizasaun ba estudantes kona ba impaktus hosi alteração climatica, sensibilizasaun ba estudantes kona ba oinsa atu halo resiklazen ba lixu, nomos iha planu oinsa atu submete materia ambiente iha kurikulu nasional.

Iha programa importante balun maka MCIA implementa relasiona ho oinsa bele rekolha lixu no halo ambiente ne’e sai matak, liu husi diresaun tekniku estabelese ona programa “Eskola Verde/Green School,” iha Eskola Baziku Cristal no Eskola Esperansa da Patria. Eskola nebe sai eskola verde realiza prosesu aprendizazen no aplika prinsipiu amigavel ho ambiente no bele transforma hanoin ida hakarak konserva ambiente, hodi nune’e estudantes sira iha eskola pro ativamente bele kuidadu no ikus mai bele hasa’e kualidade ambiente iha fatin sira buka matenek ba. Programa eskola verde, fo vantajem hodi eduka estudantes sira hodi hadomi ambiente nomos halo sira kreativu hodi utiliza sasan lixu hodi iha valor ekonomia. Infelizmente, programa refere hanesan pilotu no iha difikuldade kona ba orcamentu hodi la bele kontinua.
Planu Estratejia Desenvolvimentu mos identifika ona katak alterasaun klimatika sai hanesan dezafius bo’ot ida ba desenvolvimento nasional rai laran nebe implika ba seitores hotu, liu-liu ba ambiente no seitores relevantes, PEDN 2011-2030 ho misaun nebe define katak Proteje no konserva ambiente no rekursus naturais liu husi planu desenvolvimento ho politika klaru : - Hasa’e konsiensia komunidade kona ba importansia husi protesaun ba ambiente no desenvolvimento sustentavel iha TL; - Kopera hamutuk ho ajensias governo husi rai seluk nebe iha relevante servisu hodi integra kestoens ambiente ba iha politika no estrategia ita nia governu nomos ho programas ka projektu nebe iha hodi hadia ambiente rai laran; - Hasa’e koperasaun ho komunidade internasionais sira hodi adopta no - implementa  akordu multilateral ambiental iha TL.

Konsiderasaun ba edukasaun em jeral no partikularmente iha kontekstu ambiente

Kultura no Konsiderasaun/Mérito
Kultura hanesan konsiderasaun ka Mérito nebe maka transforma husi sosiedade ida-idak/ particular society, Geertz (1973, p.44), hare katak kultura hanesan komponente ida husi mekanismu kontrolu, planus, reseita, papel no instrumentu ba boa vontade no atitude governantes ka ukun nain sira oinsa fo importansia ba assuntos ambiente no natureza. Iha parte seluk, Konsiderasaun/Mérito hanesan ita nia estandarizasaun no principios ba justica nebe merese tebes hodi konsidera (Halstead, 1996).

ceremonia tara bandu iha Lahane Ocidental                    fonte: google.com


Edukasaun  Ambiental
Edukasaun ba ambiente katak, prosesu aprendizazen hodi hasa’e koñesementu ema nian no konsiensia kona ba ambiente no dezafius nebe iha ligasaun ba assunto refere (UNESCO, Deklrasaun Tbilisi iha Tinan 1978).  Edukasaun ambiental signifikante tebes, nia sei hakbi’it komunidade sira atu iha koñesementu oinsa iha asaun individual ba konsiderasaun, kontribuisaun no partisipasaun husi ema hotu ba iha ambiente.

Edukasaun ambiente informal bele mos akumula konsiensia no sensibilidade ka sentimentu ba kestoens preservasaun natureza, diseminasaun koñesementu iha konservasaun ambiental ho meios: “Historia kona ba impotansia husi ambiente no impaktus saida maka sei akontese wainhira ita nia ambiente hetan estragus, certame/kuis, liu husi muzika, kultura tradisionais hodi bandu para la bele estraga ambiente, liu husi homilia husi religiozos sira (igreja, mesquita/mesjid, nsst), hakbiit papel liders komunitarios iha municipios, nune’e mos liu husi maneira ka praktika oinsa atu uja rekursus ho sustentavel ka sei bele uja iha futuro oin mai nomos aktividades seluk nebe maka la kauza ba meio ambiente/ecofriendly, pinturas, hakerek texto konaba ambiente, kreatividade uza sasan resiklazen”.
Edukasaun ambiental, ita bele hatete katak meios ida hodi hasa’e konsiensia, interese ba ambiente no hatene konsekuensia husi impaktus ba ambiente. Koñesementu, abilidade, atitude, motivasaun no komitmentu atu servi pesoalmente no kolektivu, kona ba oinsa resolve problemas no defende sustentabilidade funsoens ambiente (Drs Achmad Ganjar, Dra. Anisyah Arief 1997).

Atu atinje assunto ida ne’e, ita presiza:
1.Fo oportunidade ba ema ida-idak bele komprende kona ba fundamentu ambiente ne’e rasik, problemas no papel nomos responsabilidade ema nian iha esforsu hodi konserva ba funsoens ambiente; 2. Ajuda pesoa ida-idak no komunidade hodi desenvolve nia abilidade/skill nebe presiza em termos jestaun, konserva funsoens ambiente no bele resolve problemas nebe akontese relasiona ho ambiente; 3. Hasa’e ema nia konsiensia no sentimentu ba ambiente no problemas kona ba ambiente hahu husi kikoan sira idade minoria/infantil, liu husi desiminasaun ba pesoa ka komunidade kona ba sistema valor adekuadu, sentimentu nebe forte kona ba interese ema nian ba ambiente no motivasaun hodi aktiva direita ba konservasaun ba funsoens no meios hodi proteje estragus ba ambiente.
Wainhira ita koalia kona ba meio ambiente, ita presiza hatene uluk kona ba fundamentu husi ambiente ne’e rasik, por ex: Saida maka ambiente, elementus hodi forma ambiente, espesies, nomos ho nia funsaun  husi ambiente.

Iha ne’e ita bele identifika katak,
-    Ambiente: hanesan fatin unidade ida ho instrumentu oin-oin no unidade kriatura moris inklui ita ema ho nia karakter iha laran nebe kontinua vida moris no prosperiedade ita ema nomos kriatura sira seluk moris iha ambiente nia laran, - Ambiente ita bele klasifika ba elementus 3: “Elementu biotic, abiotic no Sosial Kultura”.
Husi elementus 3 ne’e, sira nia ezistensia iha interese, dependensia nomos iha relasaun ba malun. Ita bele fo ezemplu: elementus biotica: wainhira kikoan sira iha eskola uma, ambiente biotic maka kolega eskola, profesores no profesoras inklui ema hotu maka iha  eskola uma nomos kriatura seluk hanesan aihoris no animal iha area eskola. Ambiente abiotic maka: anin, meja kadeira, kuadru, salaun eskola nomos sasan sira nebe la moris  iha ambiente eskola. Husi aspetu Sosial no kultura, ita bele hare katak relasaun entre estudantes ho profesores nomos ho inan aman nomos oinsa eduka kikoan sira ho kultura respeita no konsidera ba malun nomos oinsa atu forma sira nia komportamentu no atitude. Espesies ba Ambiente ita bele fahe ba parte 2: Ambiente natureza, no Ambiente tamba intervensaun husi ita ema.

Funsaun husi meio ambiente ba kriatura moris
Sirkulasaun moris iha ambiente no natureza hanesan sistema nebe maka involve dependensia entre elementus nebe forma ambiente ne’e rasik. Prosperiedade moris ita ema nebe hakmatek no saudavel, la’os deit determina husi aspetu ita nudar ema hanesan parte ida husi komunidade iha ambiente laran, maibe mos determina husi situasaun elementus balun maka hanesan: biotica nomos elementus fiziku sira seluk nebe fo asistensia sustentabilidade kriatura hotu iha planeta ida ne’e (mundo). Seres vivos seluk maka hanesan animal, mikrobios no aihoris mos bele moris tamba meio ambiente. Aihoris bele moris tamba iha be/we,ar no seluk-seluk tan. Hosi meio ambiente kriatura moris hanesan ita ema, animal no aihoris bele hetan energia.

Funsaun husi ambiente maka hanesan:
Ambiente sai hanesan fatin hodi oferese aihan; Fatin hodi hala’o aktividades sosial, Ekonomia, Politika, Kultura nsst; Fatin hodi kontinua moris; Hela fatin (habitat); Fatin ba rekreasaun; nomos ambiente sai hanesan Fatin aprendizazen ka edukasaun.
Edukasaun Ambiental la’os deit atu orienta ema hodi iha kreatividades ba seitor peskiza, hakerek ka koalia deit, maibe liu husi ne’e, bele mos iha kreatividade hodi “halo jestaun ba ambiente ne’e rasik (promove, preventiva, proteje no rehabilita), kria interesaun iha sosiedade laran no motiva ema no involve a’an iha komunidade nia let hanesan autor nebe maka bele resolve problemas”.

Basea ba konseitu husi UNESCO, esplika katak, atu hetan susesu iha nivel edukasaun bele uja pilares 4 sai hanesan barometer nebe sei hetan husi estudantes sira: 1. Estuda hodi hatene (learning to know), 2. Estuda hodi aplika (learning to do), 3. Estuda hodi moris iha sosiedade laran (learning to live together) no 4. Estuda hodi sai ema (learning to be). Pilares hirak ne’e, mos bele aplika ba aspetu edukasaun ambiental iha komunidade.

Hodi nune’e, pozisaun edukasaun (siensia) sai hanesan fator determinante iha vida moris ema nian. Nune’e mos, ba edukasaun ambiental presiza iha ema ida-idak nia laran, para bele hamosu ema nebe iha konsiensia ho nia papel no responsabilidade hodi proteje no konserva ba ambiente.
Ita mos tenki iha konsiderasaun ida katak, iha meios hodi resolve krizi ambiente ho nia impaktus por ex: alterasaun klimatika, nebe maka agora dadauk ne’e akontese, meios ida ne’e maka liu husi “Edukasaun”,  ne’e duni presiza iha koperasaun ho entidades xave ba edukasaun ambiente ho materia sensibilizasaun, kurikulu nasional no edukasaun non formal, nsst.

Atu atinje meios ida ne’e, oinsa atu transforma ideias no vizaun kona ba siensia ambiente ba iha linguajen edukasaun nebe maka funsiunal no aplikativu. ita presiza iha asaun praktika, por ex:
o    Forma asaun
Atu realiza sinerjia nebe diak entre siensia ambiente ho edukasaun em jeral, ida ne’e la’os buat ida fasil, maibe ida ne’e la’os rajaun ida ba ita atu la bele ezerse: ita fo ezemplu ho realidade nebe iha esforsus husi institusoens governu, non governu hodi transforma materia ambiente ba iha komunidade inklui kikoan sira, maka hanesan: 1. Ministério Edukasaun produs ona livru ba estudantes (Estudo do meio no prepara kurikulu ba estudantes); 2. Ministério MCIA liu husi Tara Bandu, materia sensibilizasaun ba assunto ambiente, por ex: materia biodiversidade no alterasaun klimatika ho nia impaktus ho dalan hodi resolve ba iha munisipius no institusaun eskolar, nomos Programa Eskola Verde (Rekolha lixu hodi hodi uja fila fali) ba eskola balun iha Kapital Dili; 3. NGO Care produs ona buletin Lafaek; 4. nomos iha organizasaun balun maka iha interese ba assunto ambiente, hanesan NGO HABURAS, nsst.

o    GoTL liu husi diresoens ambientais/MCIA Asaun tuir mai
Ministério MCIA liu husi diresoens ambiental 4, kontinua nia planu hodi kopera ho Ministerio Edukasaun nomos ajensias internasionais balun hodi hare fila fali ba kurikulu nasional kona ba ambiente, Desenvolve materia komplementar ba materia kurikulu ambiente: Materia Klimatika ba iha Banku Eskola/C4C (Climate for Classroom).

Meios hirak ne’e, atu eduka estudantes sira hodi hatene no oinsa kumprende ambitu iha ambiente ne’e rasik iha moris lor-loron, no programa edukasaun ne’e, sei desenvolve tuir sirkumtansia nasional, Leis no regulamentus ambiental, leis no regulamentus husi linhas ministeriais nomos PEDN 2011-2030, konserteja katak atu transforma informasaun edukasaun ambiente ba iha kurikulu nasional presiza mos basea ba pilares Sosial, Ekonomia no Ambiente.

Nune’e mos, materia no aprosimasaun no metodolojia edukasaun ne’e, presiza desenvolve kontiudumente tuir evolusaun aspirasaun, sistema no kultura iha rai laran, hodi nune’e bele kria edukasaun no koñesementu ambiente ba estudantes nomos ba ema hotu.

Kurikulu nasional no edukasaun hanesan pilar konstrusaun
Ministério Edukasaun iha esforsu nebe makas tebes oinsa implementa Kurikulu nasional ba eskola iha TL, esforsu hodi produs konseitu ba kurikulu husi Timor oan rasik. Implementasaun kurikulu hahu husi pre-eskolar to’o ensino superior, Timor oan sira maka halo konseitu prinsipal, depois hamutuk ho parseiro no peritus sira maka desenvolve, atu nune’e sai kurikulu internasional, no la bele halo sai deit kurikulu lokal. Tuir esplikasaun husi Director Geral Sr. Antoninho Pires  katak, Kurikulu neebe eskola hotu iha teritorio Timor laran tomak uza, laos copy paste husi rai liur, maibe konseitu ne’e mai husi Timor oan rasik. (STL 26/01/2017)

Nune’e mos iha parte seluk, Ministro Edukasaun, Sr. António da Conceição hato’o mensagem agradesimentu iha Misa abertura eskola Tinan 2017 iha Lecidere, Dili, katak, Edukasaun mak pilar konstrusaun ida ba ita nia identidade, tan ne’e, ita tenki fo atensaun iha ita nia formasaun, hodi fo mos honra ba ema hotu nebe sakrifika ba ita nia nasaun ida ne’e. (STL 27/01/2017).

Nomos edukasaun hanesan prosesu aprendizazen nebe maka kontiudumente, katak prosesu aprende wainhira ita ema hahu moris to’o nia distinu ho lian Indonesia dehan katak ilmu tidak mengenal usia. Iha mos hanoin balun indika katak, edukasaun hahu ona komesa kosok oan ida iha nia inan nia kabun laran. Naturalmente prosesu edukasaun sei no tenki ema hotu sente no realiza husi ema ida-idak iha nia moris lor-loron. Liu hosi edukasaun maka bele forma ema ida atu sai matenek, sai kualidade, wainhira nasaun ida atu hamrik, presija ema nebe matenek ou kualidade, wainhira ema ida atu sai matenek ou kualidade depende ba edukador sira. Tamba edukador mak sai hanesan fator determinante. Tamba ne’e edukador sira tenki iha konhecementu nebe naton ou suficiente atu bele fahe ou tranfere fali matenek nebe sira iha.

Ho mensagem hirak ne’e, hatudu katak GoTLhusi tinan ba tinan iha progresu hodi konstrui no dignifika Timor oan iha prosesu desenvolvimentu nasional, tuir papel ministerio ida-idak no papel nudar sidadaun Timor oan.

Papel inan aman no familia iha uma laran ba kikoan sira hodi hasoru era modernizasaun.

Atu iha esforsu hodi hasoru realidade moris iha era globalizasaun nebe maka bele hamenus valor kultura, inan ho aman/familia iha uma laran tenki sai hanesan barikada hodi proteje kikoan sira ba impaktus negativu husi moris modernizasaun, tamba edukasaun hahu hosi uma laran. Kikoan sira involve direita iha ambitu globalizasaun, maibe edukasaun iha uma laran fo protesaun ka hanesan imunizasaun ba influensa negativu husi impaktus esternal. Husi uma laran rasik, kikoan sira presiza ita orienta sira ho maksimu hodi hetan vantajem ka benefisiu nomos valor positivu husi aspetu oin-oin husi implikasaun globalizasaun.

fonte: google.com


Inan ho aman hanesan edukador ba oan sira iha uma no professores sira hanesan edukador iha eskola. Inan ho aman tenki hatudu atetudi nebe diak ba oan sira, bin ou maun tenki fo exemplo nebe diak ba sira nia alin. Tamba tempo modernizasaun hanesan agora ninia impaktu negativu makas tebes wainhira ita kompara ho tempu ita nia avon sira sa tan agora mundo teknologia komesa influensa ema barak ona, ate labarik kikoan ho idade minoria ou idade infantil komesa hatene asesu ba buat ida ema bolu internet ho facebook, tamba liu hosi buat sira ne’e mak bele fo influensa nebe makas. Iha parte ida ita bele dehan katak wainhira labarik kikoan ida bele asesu ba internet bele aumenta ninia konhesementu, bele ajuda nia wainhira nia iha trabalho de casa no seluk-seluk tan, iha parte seluk bele fo impaktu a’at mos ba labarik kikoan sira, tamba ne’e husu ba inan ho aman sira tenki akompanha oan sira wainhira asesu ba linha internet. 
Ikus liu, hakerek nain hakarak fo hanoin katak, edukasaun ba ambiente importante tebes ba ema hotu inklui kikoan sira ho idade minoria/infantil, hahu kedas agora hodi nune’e sira iha ona sentimentu no interese ba iha ambiente agora no iha futuro. Papel inan aman no familia uma laran fo influensa bo’ot ba prestasaun aprendizazen kikoan sira/estudantes. no sai mos hanesan barikada kikoan sira hodi hasoru realidade moris ohin loron. Edukasaun ambiental signifikante tebes, nia sei hakbi’it komunidade sira atu iha koñesementu oinsa iha asaun individual ba konsiderasaun, kontribuisaun no partisipasaun husi ema hotu ba iha ambiente.
Liu husi edukasaun ambiental bele hasa’e konsensia global ba issu ambiental no atu ajuda estimula atensaun husi nivel politikus sira, asoens husi komunidade iha mundo tomak nomos komitmentu ema ida-idak nian ba preservasaun ambiente.
Saudasoens Ambiental.

Nelson Madeira
Direcção Nasional para Alterações Climática/DNAC
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente/MCIA
Edificio Fomento Mandarin, Rua: Dom Boaventura, Dili

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Mobile phone: +670 77327533


Le'e dala 6708 Modifika ikus iha Kuinta, 30 Março 2017 07:42

4 Komentairu

Husik komentariu ida :)

Tenke ense liña ne'ebé ho sinal (*).

« Janeiro 2021 »
Seg. Ter Qua Qui Sex Sáb. Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31